Workshop for Topological Quantum Information-2019

Workshop for Topological Quantum Information-2019

November 8th - 9th, Shanghai, China


November 8th - 9th, Shanghai, China


Registration Program

Program

13:00-17:30

On-site Registration 

(SPST #5-105, ShanghaiTech & Aloft Shanghai Zhangjiang Haike Hotel Lobby )

08:30-08:40

Greeting from ShanghaiTech University

08:40-09:00

Introduction by Yulin Chen

09:00-10:20

Plenary Speakers:

Xi Dai (HongKong Univ. Sci. & Tech)

Jiangping Hu (IOP, CAS)

10:20-10:40

Coffee Break

10:40-11:55

Invited Speakers:    

Yong Xu (Tsinghua)

Zhong Wang (Tsinghua) 

Gang Li (ShanghaiTech)

11:55-13:30

Group Photo & Lunch

13:30-14:50

Plenary Speakers:

Hong Ding (IOP, CAS)

Hongming Weng (IOP, CAS)

14:50-15:10

Coffee Break

15:10-15:50

Plenary Speaker:

Hong Yao (Tsinghua)

15:50-17:30

Invited Speakers:

Haijun Zhang (Nanjing Univ.)

Jing Wang (Fudan) 

Lexian Yang (Tsinghua)

Zhongkai Liu (ShanghaiTech)

17:30-18:30

Bus to Dinner

18:30-20:30

Dinner

09:00-10:20

Plenary Speakers:    

Andrei Bernevig (Princeton)

Ke He (Tsinghua)

10:20-10:40

Coffee Break

10:40-11:55

Invited Speakers:

Jian Wang (Peking Univ.)

Martin Stehno (Wurzburg)

Yujun Deng (Fudan)

11:55-12:20

Journal introduction

Nature Physics editor

Physical Review X editor

12:20-13:30

Lunch

13:30-14:50

Plenary Speakers:

Jinfeng Jia (Shanghai JiaoTong Univ.)

Siddharth Parameswaran (Oxford)

14:50-15:00

Coffee Break

15:00-15:40

Plenary Speakers:

Shun-qing Shen (HongKong Univ.)

15:40-17:20

Invited Speakers:    

Zhijun Wang (IOP, CAS) 

Jianpeng Liu (HongKong Univ. Sci & Tech)

Shilei Zhang (ShanghaiTech)

Mingtang Deng (NUDT)

17:20-17:30

Closing Remark

© Website designed by WTQI2019 and ShanghaiTech University.   All rights reserved.